FROM ETHNOBOTANY TO HEALING WITH WORDS*

© 2021 Mare KOIVA

MA&B 2022 – № 2(24)


DOI: https://doi.org/10.33876/2224-9680/2022-2-24/06

Citation:

Kõiva M. (2022) Ot ehtnobotaniki do isceleniya slovami [From Ethnobotany to Healing with Words], Meditsinskaya antropologiya i bioetika [Medical Anthropology and Bioethics], 2(24).


Mare Kõiva

PhD., Leading Researcher,

Head of the Department of Folkloristics,

Head of the Center of Excellence in Estonian Studies

Estonian Literary Museum

(Tartu: Estonia)

https://doi.org/0000-0003-3769-3878

E-mail: mare@folklore.ee


Keywords: folk medicine, ethnobotany, folk veterinary medicine, conspiracies, data collection.

Abstract: The article examines the traditions of collecting and researching materials from the field of ethnobotany, folk medicine and verbal healing in the past and present. The history of the study of Estonian ethnomedicine (1880-2020) and other related fields of folk knowledge is relatively short, but during this period a huge amount of material was collected. The article lists the founders of the study of these disciplines, discusses their goals, methods, and scientific achievements. The subject of this study is the principles of the study of ethnomedicine and ethnobotany; the paper raises the question of the reasons for the lack of research in these fields, and formulates new tasks for modern studies.


*The study was prepared as part of an EKM grant 8-2/20/3 and the EU Regional Development Fund (Competence Center for Estonian Studies, CEES–TK 145).


References

Загребин, А.Е. (2019) Очерки истории финно-угорских этнографических исследований в России (вторая половина XIX – начало XX в.): монография, Ижевск: Институт компьютерных  исследований, УдмФИЦ УрО РАН.

Кыйва, М. (1990) Эстонские заговоры. Классификация и жанровые особенности, Tallinn: EKI.

Anderson, W., Loorits, O. (1935) Eesti Rahvaluule Arhiivi tegevuse aruanne 1934/35 [Отчет о деятельности Эстонского фольклорного архива за 1934/35 гг.] [Activity report of the Estonian Folklore Archive 1934/35], Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat [Yearbook of the Estonian National Museum], XI, Tartu: Postimees.

Anderson, W., Loorits, O. (1934) Eesti Rahvaluule Arhiivi tegevuse aruanne 1933/34 [Отчет о деятельностиЭстонского фольклорного архива за 1933/34 гг.] [Activity report of the Estonian Folklore Archive 1933/34], Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat [Ежегодник Эстонского национального музея] [Yearbook of the Estonian National Museum], X, Tartu: Postimeees. EE (2003) – Eesti Entsüklopeedia [Эстонская энциклопедия] [Estonian Encyclopedia], 12. A. Raukas (red.), Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.

Eisen, M. J. (1934) Sator-nõiasõnad [Сатор-заговор] [Sator-incantation], Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat [Ежегодник Эстонского национального музея] [Yearbook of the Estonian National Museum], IX, Tartu: Postimees, p. 81–96.

Eisen, M. J. (1883). Soov ja palve [Пожелание и просьба] [A wish and a request], Eesti Postimees [Estonian Postman], 16. 02. 1883.

Ernits, E. (2018) Eesti loomaarstiteaduse lätetel ja hoovustes: 170 aastat veterinaarharidust Tartus [Эстонскаяветеринарная история и тенденции: 170 лет ветеринарного образования в Тарту] [At the origins and currents of Estonian vet science: 170 years of veterinary education in Tartu], Tartu:Eesti Maaülikool.

Ernits, E. (2001) Eesti rahvaveterinaarse ainese talletamisest ja avaldamisest [Хранение и издание эстонскогонародного ветеринарного материала] [About the storage and publication of Estonian folk veterinary material], Paar sammukest, Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat [A Few Steps, XVIII, Yearbook of the Estonian Literary Museum], XVIII, Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, p. 137–150.

Ernits, E. (1995) Eesti Loomaarstide Ühingu esimesed kakskümmend aastat [Первые двадцать лет Эстонскойветеринарной ассоциации] [The first twenty years of the Estonian Association of Vets],Eesti Loomaarstlik Ringvaade [Estonian Vet Science Review], XXI 1, p. 25–28.

Goršič, Ave (2018) Voldemar Sumberg ja Eesti Tervishoiu Muuseumi rahvameditsiinikogu [Вольдемар Сумберг иколлекция народной медицины Эстонского музея здоровья] [Voldemar Sumberg and the folk medicine collection of the Estonian Health Museum], Mäetagused, 72, p. 81−106.

Goršic Tupits, A. (2009) Käsitlusi rahvameditsiinist : mõiste kujunemine, kogumis- ja uurimistöö kulg Eestis 20. sajandil [Подходы к народной медицине: развитие концепции, ход сбора и исследования в Эстонии в ХХ веке] [Approaches to folk medicine: the formation of the concept, the course of collection and research in Estonia in the 20th century], Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Hurt, J. (1888/1989) Paar palvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele [Несколько пожеланий самым умнымсыновьям и дочерям Эстонии] [Couple wishes for the most agile sons and daughters of Estonia], Mida rahvamälestustest pidada [What to keep from folk memories], Tallinn: Eesti Raamat, p. 45–56.

Kalle, R. (2008) Rahvapäraste taimenimede seosed botaanilise nomenklatuuriga HERBAs [Связи народных названийрастений с ботанической номенклатурой в HERBA] [Relationships of folk plant names with botanical nomenclature in HERBA], Mäetagused, 39, p. 53–74.

Kalle, R., Sõukand, R. (2014) A Schoolteacher with a Mission, Pioneers in European Ethnobiology.Svanberg, I.; Łuczaj, L. (ed), Uppsala: Elanders Sverige AB.

Riispere, H. (1994) Eesti loomaarstid paguluses [Эстонские ветеринары в диаспоре] [Estonian vets in exile], Eesti Loomaarstlik Ringvaade [Estonian Vet Science Review], 2, p. 52–55.

Kalling, K. (2017) Meditsiini ajalugu [История медицины] [History of medicine], Tartu: Tartu Ülikool.

Kask, M.; Villako, K. (1959) Rahvameditsiini andmete kogumise vajalikkusest [О необходимости сбора данных понародной медицине] [On the need to collect data on folk medicine], Nõukogude Eesti Tervishoid [Soviet Estonian Health Care], 4, Tallinn: Ajalehtede-ajakirjade Kirjastus, p. 52–59.

Kool, J. (1912) Rahva looma-arstimise viiside, arsti rohtude ja anatomiliste nimetuste korjamine [Сбор народнойветеринарии, лечебных трав и анатомических названий] [Collecting folk veterinary, healing plants and anatomical names], Eesti Kirjandus [Estonian Literature], 7, p. 206–224.

Korb, Anu (2020) Ravitsejad Siberi eesti kogukondades [Целители в сибирских эстонских общинах] [Healers in Siberian Estonian communities], Mäetagused, 78, p. 89−110.

Korb, Anu (2019) Ida-Siberi Minussinski piirkonna eestlaste ravitsejad, haigusseletused ja ravivõtted [Эстонскиезнахари Минусинского района Восточной Сибири, объяснение болезней и методы лечения] [Healers, disease descriptions and treatments of Estonians in the Minussinsk region of Eastern Siberia], Eda Kalmre (отв. редактор). Pildi sisse minek. Artikleid välitööde alalt [Going into the picture. Articles from fieldwork], Tartu: EKM Teaduskirjastus, p. 59−86.

Kõiva, M. (2019) Eesti loitsud. Arstimissõnad I. [Эстонские заклинания, лечебные слова] [Estonian incantations. Healing words], I, Monumenta Estoniae Antiquae, VI:1, Tartu: EKM Teaduskirjastus.

Kõiva, Mare (1992) Rahvaarst – kogumismetoodika ja tegelikkus [Народный врач – методика сбора и реальность] [Folk healer – collection methodology and reality], Etnograafia ja folkloor. Eesti Rahva Muuseumi XXXIV teaduskonverentsi teesid [Ethnography and folklore. Abstracts of the XXXIV Scientific Conference of the Estonian National Museum], Tartu: Eesti Rahva Muuseum, lk 33–35.

Kõiva, M. (1990) Estonskie zagovory. Klassifikaciia i zhanrovye osobennosti [Estonian Incantations. Classification and genre characteristics], Tallinn: EKI.

Kõivupuu, M. (2013) Igal hädal oma arst, igal tõvel ise tohter. Sissevaade Eesti rahvameditsiini [У каждой беды есть свой врач, у каждой болезни есть свой врач. Знакомство с эстонской народной медициной] [Every ailment has its own doctor, every disease has its own doctor. Insight into Estonian folk medicine], Tallinn: Varrak.

Kõivupuu, M. (2000) Rahvaarstid Noor ja vana Suri Võrumaalt [Народные целители Ноор Сури и старая Сури изВырумаа] [Folk healers young Suri and old Suri from Võrumaa], Võru. Võru Instituut.

Neier, A. (2021). Kuus osapoolt allkirjastavad antrobotaanika alase koostööleppe [Шесть сторон подписалисоглашение о сотрудничестве в области антроботаники] [Six parties sign a cooperation agreement on antrobotanics]. EKM uudiskiri, 24.04. 2021.

Normann, E. (1962) Küsimusi lausumissõnade alalt [Вопросы о заклинаниях] [Questions about incantations]. Tampere, H., Rüütel (ред.), Rahvapärimuste koguja 3. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhend, 1 [Сборник фольклора 3. Путеводитель по сбору фольклора Литературного музея, 1 [Collector of Folklore 3. Guide to the collection work of the Literary Museum], 1, Tartu: Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, p. 35–38.

Ostrov, M. (1891a) Palve ja üleskutse üleüldisele Eesti arstirohtude korjamisele [Призыв к всеобщему сборулекарственных трав в Эстонии] [Plea and call for general collection of data about Estonian medical plants], Postimees, 6, juuni 1891, nr 40.

Ostrov, M. (1891b) Palve ja üleskutse üleüldisele Eesti arstirohtude korjamisele [Призыв к всеобщему сборулекарственных трав в Эстонии] [Plea and call for general collection of data about Estonian medical plants], Olevik, 8, aprill 1891, nr 14.

Ostrov, M. (1891c) Palve ja üleskutse üleüldisele Eesti arstirohtude korjamisele [Призыв к всеобщему сборулекарственных трав в Эстонии] [Plea and call for general collection of data about Estonian medical plants], Sakala, 26, aprill 1891, nr 17.

Pardo de Santayana, M., Quave, C.L., Sõukand, R., Pieroni, A. (2015) Medical Ethnobotany and Ethnopharmacology of Europe. M. Heinrich, A. K. Jäger (ed.), Ethnopharmacology, Wiley Library, p. 343–355.

Parre, J. (1990) Eesti Veterinaararstide Ühing Rootsis (EVÜR) & Eesti Loomaarstide Ühing (ELÜ) [Эстонскаяветеринарная ассоциация в Швеции (EVÜR) и Эстонская ветеринарная ассоциация (ELÜ)] [Estonian Veterinary Association in Sweden (EVÜR) & Estonian Association of Vets (ELÜ)],Eesti Loomaarstlik Ringvaade, 4, Tallinn, p. 40–42.

Põldmäe, R. (1938a) Üks haruldane tüüp eestikeelseist taevakirjadest [A rare type of Estonian-language heavenly letters], Litterarum societas esthonica 1838–1938. Liber saecularis [Estonian Literary Society 1838–1938. A secular book], vol. 2, p. 529–537, Tartu: Õpetatud Eesti Selts.

Põldmäe, R. (1938b) Die früheste Verbreitung der Himmelsbriefe in Estland [The earliest spread of heavenly letters in Estonia], Acta ethnologica 3 [Ethnological journal], 3, Levin & Munksgaard, p. 100–115.

Põldmäe, R. (1937) Küsimusi taevakirjade kohta [Вопросы о небесных письмах] [Questions about the heavenly letters], Rahvapärimuste Selgitaja [Объяснитель фольклора] [Explainer of folk traditions], 2, Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, p. 37–38.

Pärdi, H. (2017) Eesti argielu. Teekond moodsasse maailma [Повседневная жизнь в Эстонии. Путешествие всовременный мир] [Everyday life in Estonia. Journey to the modern world], Tallinn: Tänapäev.

Raal, A., Sarv, M., Vilbaste, K. (2018) Eesti ravimtaimed 1 [Эстонские лекарственные растения] [Estonian medicinal plants], I, Tallinn: Varrak.

Raal, A., Vilbaste, K. (2019) Eesti ravimtaimed 2 [Эстонские лекарственные растения] [Estonian medicinal plants], II, Tallinn: Varrak.

Raal, A., Vilbaste, K. (2020) Eesti ravimtaimed 3 [Эстонские лекарственные растения] [Estonian medicinal plants], III, Tallinn: Varrak.

Ruut, J. (2022) Musta pässikut sisaldavate toidulisandite ohutuse uuring (Inonotus obliquus) [Исследованиебезопасности пищевых добавок, содержащих черный chaga (Inonotus obliquus)] [Study on the safety of chaga supplements (Inonotus obliquus)], Tartu: Maaeluminitseerium https://www.vetlab.ee/sites/default/files/RISKIHINDAMINE/Musta%20p%C3%A4ssiku%20ohutushinnang.pdf?fbclid=IwAR00zrm_3Fhs8_cQDRhRk8fWNZYE_BHBH97w7dglVYzmSCOLZfVfMWPyu14

Statistics Estonia (2022) https://www.stat.ee/en

Sõukand, R. (2007) Projekt HERBA: eesti rahvameditsiini ravimtaimede andmebaas Internetis [Проект HERBA: базаданных лекарственных растений эстонской народной медицины в Интернете] [Project HERBA: Database of Estonian Folk Medicine Medicinal Plants on the Internet], Paar sammukest XXIII. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat [A Few Steps, XXIII, Yearbook of the Estonian Literary Museum], XXIII, Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi teaduskirjastus, p. 341–348.

Tampere, H. (1930) Vargad ja püha laps: Loitsud [Воры и святое дитя: заклинания] [Thieves and the Holy Child: Incantations], Eesti Kirjandus [Estonian Literature], 5, p. 235–244.

Vilbaste, G. (1993) Eesti taimenimetused = Nomina vernacula plantarum Estoniae [Эстонские названия растений = Nomina vernacula plantarum Estoniae] [Estonian plant names = Nomina vernacula plantarum Estoniae], Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised 20, Tallinn: ETA Emakeele Selts. Vilbaste, G. (1968) Rahvapärasest botaanikast [Из народной ботаники] [About folk botany]. H. Tampere, E. Liiv (ред.), Rahvapärimuste koguja 6. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhendaja [Собиратель народных сказок 6. Путеводитель по коллекционной работе Литературногомузея] [Collector of Folklore 6. Guide to the collection work for the Literary Museum], 6, Tartu: Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, p. 52–58.

Zagrebin, A.E. (2019) Ocherki istorii finno-ugorskikh etnograficheskikh issledovanij v Rossii (vtoraja polovina XIX – nachalo XX v.]: monografiia, Izhevsk: Institut kompʹjuternyh  issledovanij, UdmFIC UrO RAN [Essays on the history of Finno-Ugric ethnographic research in Russia (the second half of the XIX – the beginning of the XX century]: monograph], Izhevsk: Institut kompʹjuternyh issledovanij, UdmFIC UrO RAN.